Zoeken

Extra zorg

Soms is er meer nodig om op school het beste uit jezelf te halen. Bijvoorbeeld als leerlingen kampen met dyslexie, adhd/add, ass of andere leer- of ontwikkelingsstoornissen. Voor extra begeleiding op maat werken wij samen met andere instanties. Alles wat nodig is, wordt omschreven in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Ook de samenwerking tussen school en ouders en eventuele externe begeleider staat daarin beschreven.
Het komt ook voor dat een leerling in de loop van de schooltijd problemen ontwikkelt. De puberteit is een leeftijdsfase die daar aanleiding genoeg voor geeft. Er verandert zoveel. Zodra het leren niet meer goed gaat, de omgang met anderen moeizaam verloopt of de leerling ongelukkig lijkt, komen de zorgcoördinatoren in actie. Zij leggen contact met ouders, docenten en mentor en organiseren zo de begeleiding die nodig is voor de leerling. Als er meer hulp moet komen, omschrijft de zorgcoördinator hoe die hulp er het beste uit kan zien. Naast de zorgcoördinator zijn er nog andere functionarissen en teams. Hun taak staat hieronder beschreven.

Zorgcoördinator

Als een leerling extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld vanuit externe instanties, dan coördineert de zorgcoördinator deze begeleiding. Zij stelt handelingsplannen op en adviseert collega’s (met name mentoren) over de begeleiding van leerlingen.

Begeleider Passend Onderwijs

Naast de twee zorgcoördinatoren heeft de school een begeleider Passend Onderwijs
in dienst. Deze begeleidt met name leerlingen die een zorgvraag hebben op het gebied van gedrag en welbevinden.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de coördinatoren leerlingbegeleiding en de afdelingsleiders. Het zorgteam komt eens in de drie weken bijeen om de begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgvraag af te stemmen.

ZorgAdviesTeam (Flex-ZAT)

In het Flex-zorgadviesteam hebben zitting de zorgcoördinator, coördinator leerlingbegeleiding / afdelingsleider, de schoolverpleegkundige en een onderwijsspecialist vanuit het samenwerkingsverband. Het FlexZAT komt op afroep bij elkaar voor groot overleg met ouders, leerling, mentor en eventuele andere experts, zoals de leerplichtambtenaar. Een leerling wordt besproken in het ZAT als er sprake is van multidisciplinaire problematiek (na toestemming van ouders).