Zoeken

Verantwoording

Verantwoording afleggen

Als school zijn we zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze school. Er zijn wettelijke kaders waar we ons aan moeten houden. We leggen ook jaarlijks aan diverse organen verantwoording af over ons onderwijskundige, financiële beleid en ons bestuur.

Onderwijskundige verantwoording

De onderwijsinspectie is door de overheid belast met het bewaken van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. De onderwijsinspectie controleert ook elk jaar of een school het overheidsgeld op de juiste manier besteedt. De inspectie controleert ook de werkzaamheden van de accountant van de school.

De onderwijsinspectie bezoekt Nederlandse scholen ieder jaar. Op basis van al die landelijke schoolbezoeken stelt de onderwijsinspectie het Onderwijsverslag op over de algemene staat van het Nederlandse onderwijs. Hierin staat onder meer de algemene financiële situatie van verschillende onderwijssectoren in Nederland beschreven. Ook staan daarin de verbeterpunten de onderwijsinspectie ziet voor het Nederlandse onderwijs. Kijk op de website van de onderwijsinspectie voor de meest actuele versie.

Bestuurlijke verantwoording

Ook binnen de school zijn er diverse organen waarmee de directie en/of het schoolbestuur rekening houdt. Het meest bekende is de Medezeggenschapsraad, die zowel ouders, leerlingen als personeel van de school vertegenwoordigt. Het werk van de MR draait om het innemen van een standpunt ten aanzien van datgene wat de directie en/of het schoolbestuur doet.