Zoeken

Code Goed Onderwijsbestuur

Goed Onderwijsbestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de Voortgezet Onderwijs Raad (VO-Raad) de code Goed Onderwijsbestuur ontwikkeld en vastgesteld.

De VO-Raad behartigt de belangen van het schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs bij de overheid, politiek, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties. Kerndoel is het creëren van voldoende financiële- en beleidsruimte voor scholen om de onderwijskwaliteit in stand te kunnen houden en verder te kunnen verbeteren.

De code Goed Onderwijsbestuur beschrijft wat de leden van de VO-raad verstaan onder goed bestuur. Schoolbesturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code.

Deze code is de opvolger van de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’, die gold vanaf 2008. Deze nieuwe code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ treedt per 1 augustus 2015 in werking en vervangt de vorige code.

Integriteitscode Schoonhovens College >>