Zoeken

Financiële verantwoording

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen. Ook het Schoonhovens College. In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over het (financiële) beleid van het afgelopen schooljaar. Lees in ons jaarverslag met welke uitdagingen we te maken hadden en hoe we daarmee zijn om gegaan.

De jaarrekening van het Schoonhovens College laat zien welke inkomsten we hadden en waaraan we onder andere overheidsgeld hebben besteed. De jaarrekening geeft de financiële situatie weer en bestaat uit drie onderdelen: de balans per 31 december, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op de balans en de resultatenrekening.