Zoeken

Managementstatuut

Taken en bevoegdheden

Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector-bestuurder. Bij de opstelling van het managementstatuut is rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving (Wet Voortgezet Onderwijs, Examenbesluit, et cetera) en de daarin opgenomen bevoegdheden, taken en verplichtingen.

Het managementstatuut regelt niet de verhoudingen binnen de schoolleiding.

Het Schoonhovens College wordt bestuurd door de raad van bestuur, die het bevoegd gezag uitoefent over de school en leiding geeft aan de locatiedirecteuren. De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn terug te vinden in wet- en regelgeving.
Met het managementstatuut wordt een groot aantal taken en bevoegdheden van de raad van bestuur gemandateerd aan de rector-bestuurder. Dat betekent dat de rector-bestuurder de bevoegdheid heeft om in naam van de raad van bestuur besluiten te nemen. Wanneer een taak en/of bevoegdheid niet omschreven is in het managementstatuut, dan ligt deze bevoegdheid bij de raad van bestuur.

test