Zoeken

De Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR praten ouders, leerlingen en personeelsleden mee over beleidsonderwerpen die de hele school aangaan. De MR maakt zijn standpunten kenbaar aan het schoolbestuur, gevraagd of ongevraagd. Het nastreven en mogelijk maken van zo goed mogelijk onderwijs op de hele school is het doel van de MR. Gesprekspartners voor de MR zijn de rector-bestuurder, het hoofd Financiën & Beheer en de beide locatiedirecteuren. 

Advies- en instemmingsrecht

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht en is daarom erg belangrijk.
Adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden.
Belangrijke besluiten die het schoolbestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Het instemmingsrecht houdt in dat het schoolbestuur niet zomaar een besluit kan nemen zonder instemming van de MR.

Informeren

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit via het jaarverslag. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Natuurlijk informeert de MR ook tussentijds ouders, leerlingen en personeelsleden. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat er speelt.

Hoe de MR te werk gaat en wie er in de MR zitten, kunt u lezen in ‘Wat doet de MR’. 
Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn tijdens MR-vergaderingen staat in het jaarverslag MR.
Wilt u rechtstreeks contact opnemen, dan kan dit via: Mr@schoonhovenscollege.nl