Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Ouderbijdrage

Een school wordt door de overheid bekostigd om het onderwijs aan leerlingen te kunnen geven. Onze school vraagt aan ouders een vrijwillige extra bijdrage, die bedoeld is om dat deel van het onderwijs dat niet door de bijdrage van de overheid vergoed wordt, toch mogelijk te maken voor uw kind. Jaarlijks wordt deze bijdrage vastgesteld, na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen en is vrijwillig. Het niet betalen van de bijdrage kan dus niet leiden tot uitsluiting van activiteiten.

Gratis schoolboeken

Sinds schooljaar 2009-2010 zijn de benodigde schoolboeken voor de leerlingen/ouders kosteloos, de school betaalt deze. Per augustus 2021 moet elke leerling kunnen deelnemen aan het onderwijsprogramma en mag de bijdrage geen belemmering vormen (kansengelijkheid) indien de ouders dit niet kunnen of willen betalen.

Wat zegt de landelijke regeling verder?
Gratis zijn:
(Verplichte) leerboeken, werkboeken, bijbehorende licenties, eigen leermateriaal van de school, die een leerling in dat leerjaar in de les nodig heeft. Het geldt niet alleen voor de verplichte vakken, maar ook voor de extra (keuze)vakken.

De vrijwillige bijdrage van de ouders betreft:
Atlassen, woordenboeken, literatuur (leesboeken), aanbevolen (niet verplichte) lesstof, agenda’s, rekenmachines en het buitenschoolse programma (excursies en sportactiviteiten). Sportkleding, chromebooks (locatie AP), gereedschap en werkkleding (profiel BWI en PIE) en dergelijke.
De bijdrage mag echter geen belemmering vormen om het onderwijs te kunnen volgen.

In dit document vindt u verdere informatie.