Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van een school wordt bepaald door iedereen die in meer of mindere mate bij de school betrokken is. Kwaliteit komt in eerste instantie ten goede aan de leerlingen, aan hun leerproces en de resultaten daarvan. Als het gaat om het meten en vaststellen van de kwaliteit vormen de leerlingen dan ook een belangrijke bron van informatie. Maar in feite nemen alle bij de school betrokken partijen deel aan de dialoog waarin de kwaliteit bepaald en bewaakt wordt.

Beleidsplan kwaliteitszorg

De school legt, uitgaande van de schooldoelstellingen en de missie, de beleidsvoornemens voor vier jaar vast. Een van de belangrijkste doelstellingen, neergelegd in zowel de missie als in specifieke beleidsvoornemens, is het streven naar kwaliteit. Kwaliteitszorg kan gedefinieerd worden als het zicht houden op en verbeteren van kwaliteit, volgens het systematisch doorlopen van de PDCA-cirkel: Plan → Do → Check → Act. In algemene zin gebeurt dat door het hanteren van de beleidscyclus. In meer specifieke zin gebeurt dat door het vormgeven en uitvoeren van kwaliteitsbeleid: op systematische wijze en continu nagaan of de school waarmaakt wat zij in plannen en beleidsvoornemens belooft.

In het nieuwe beoordelingskader van de inspectie wordt niet alleen aandacht besteed aan de deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit), maar krijgen scholen ook veel ruimte om aan eigen ambities te werken. Hierdoor worden scholen gestimuleerd en uitgedaagd om verbeteringen op eigen wijze vorm te geven.
Wij maken op transparante wijze onze resultaten openbaar op de website Scholen op de kaart.