Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Klokkenluidersregeling

Ondanks de voorzieningen op het terrein van het klachtrecht, integriteit en medezeggenschap kan er in een organisatie sprake zijn van misstanden waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde klokkenluidersregeling nuttig zijn.

Hoofddoel van een dergelijke regeling is:
● Het bestrijden van de restcategorie misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn;
● Op een wijze die bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie en voor zover mogelijk het
corrigeren van de misstand;
● Met zo gering mogelijke schade voor de melder en voor de organisatie;
● Met zorgvuldigheidseisen voor de melder en de organisatie;
● Met (rechts)bescherming tegen benadeling voor bonafide melders.